SYSTÉM DEKONTAMINACE

Řada lidských činností v civilním i vojenském sektoru může být provázena kontaminací individuálních ochranných prostředků, oděvů i lidského těla chemikáliemi, jakož i nebezpečnými biologickými agens či jinými zdraví škodlivými látkami. Je nezbytné vytvořit takové podmínky, které zabezpečí okamžitou a dostačující dekontaminaci a hygienickou očistu v místě havárie či v blízkosti kontaminovaného území tak, aby nedošlo k možnému rozšíření do okolí a na další osoby. K eliminaci účinků a odstranění nebezpečných látek slouží zařízení pro individuální i hromadnou dekontaminaci. Jedná se o  dekontaminační sprchy, stany či jiné prostředky z nichž každý má své specifické použití.

Nespornou výhodou většiny nabízených výrobků je jejich konstrukční řešení v podobě nafukovací tubusové konstrukce, které umožňuje s minimálním počtem osob převedení prostředku z transportního do pohotovostního stavu v řádu desítek minut. Dekontaminace je vždy prováděna soustavou trysek, jejíchž umístění, počet, průtok i úhel rozptylu jsou optimalizovány tak, aby vznikalo co nejmenší množství kontaminovaného odpadu při maximální účinnosti celého procesu. Odpad je kontinuálně odsáván speciálně konstruovaným odsávacím košem, který udržuje výšku hladiny odpadní vody pod úrovní 2 mm a ve spojení s vně umístěným čerpadlem zcela eliminuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Dekontaminační kruh

Dekontaminační sprchy

 

Dekontaminační stan